Што треба да знаете кога купувате осигурување

Што е осигурување?

Кога имате финансиска обврска, како што е купување куќа / стан со банкарски заем вие „резервирате“ дел од вашите идни приходи. Доколку се случи несреќа (инвалидитет), или се создаде неповолна економска ситуација за вас, вашата способност за исполнување на финансиските обврски се намалува и можноста да го загубите стекнатиот имот станува реална. За да се заштитите од вакви и друг вид загуби, постои финансиски инструмент којшто можете да го купите и се вика осигурување.

Осигурувањето е средство што овозможува заштита во случај нешто несакано да ви се случи вам и на вашето семејство или на вашиот движен и недвижен имот (лични предмети, куќа, стан, автомобил и др). Осигурувањето се купува по пат на склучување договор за осигурување (полиса).

Како функционира осигурувањето?

Сите осигуреници ја плаќаат својата премија во заеднички фонд во друштвото за осигурување. Колку повеќе осигуреници има друштвото за осигурување, толку е поголем заедничкиот фонд. Секогаш кога одреден клиент ќе побара исплата на штета, исплатата се исплаќа од заедничкиот фонд. Вашиот имот е изложен на ризик од различни видови загуба (пожар, поплава, сообраќајна несреќа, кражба итн.). Цената на осигурувањето, односно премијата зависи од оценката на ризикот согласно со условите за осигурување пропишани од друштвото за осигурување.

Осигурување на живот

Осигурувањето на животот е покритие со кое осигурителот се обврзува, на осигуреникот (корисникот на осигурување), врз основа на платените премии на осигурување, да му ја исплати осигурената сума во случај на смрт, доживување или настапување на тешки болести. Ова осигурување ве штити вас, вашите деца и родители или членови на фамилијата. Периодот на покритие обично е повеќе од една година и имате избор премијата да ја плаќате месечно, квартално, полугодишно или годишно, сe додека е во важност договорот за осигурување.
Главните производи за осигурување на животот се:

 • осигурување во случај на смрт (ризико осигурување)
 • осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт и доживување (мешано осигурување)
 • доживотно осигурување во случај на смрт
 • рентно осигурување
 • осигурување со инвестициски ризик (осигурување на животот во врска со удели во инвестициски фондови)
 • осигурување со поврат на премии и др.

Што е важно кога склучувате договор за осигурување на живот?

Доколку склучувате договор за осигурување на животот каде што осигуреник е трето лице, тогаш за полноважност на договорот е потребна писмена согласност од тоа лице.
За животот на едно лице може да се склучат повеќе договори за осигурување на животот со различни осигурители и притоа корисникот има право на исплата на осигурените суми врз основа на секој од нив, во согласност со склучените договори за осигурување. Лицата со нарушена здравствена состојба може да се осигураат
под посебни услови на осигурување. При склучување договор за осигурување на животот секогаш бидете искрени при пополнувањето на прашалниците коишто ви
се дадени. Вашиот искрен одговор е од клучно значење за:

 • утврдување на покритието коешто целосно ќе ги исполни вашите потреби за осигурување
 • утврдување на реалната премија за тоа покритие
 • избегнување несакани последици во однос на исплатата на осигурената сума, доколку во иднина се утврди дека информациите дадени во прашалникот не се веродостојни.

Друштвата за осигурување на животот ги вложуваат средствата коишто, во вид на премија, им ги доверуваат нивните осигуреници, во сигурни и неризични пласмани. Вложувањата на средствата подлежат на посебна контрола од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Осигурениците на осигурување на животот, во случаи одредени со условите за осигурување, имаат право на учество во добивката што друштвата за осигурување ја остваруваат од вложувањата на средства собрани преку премијата за осигурување.

Осигурувањето се купува за заштита од несреќни настани што може да ви се случат вам или на вашите блиски, така што вие нема да се доведете во сериозни финансиски потешкотии.

Неживотно осигурување

Договорите за осигурување коишто не припаѓаат во групата на осигурување на животот се нарекуваат договори за неживотно осигурување. Главните производи на
неживотното осигурување се:

 • задолжително осигурување во сообраќајот (најзастапено е осигурувањето од автомобилска одговорност)
 • осигурување на моторните возила
 • осигурување на домот
 • патничко осигурување
 • осигурување на личните предмети
 • осигурување од последици на незгода
 • здравствено осигурување
 • осигурување од одговорност и др