Усвоен Кодекс на добри практики за финансиска едукација

Регулаторите на финансискиот пазар: Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)  усвоија Кодекст  на добри практики за финансиска едукација кој ќе обезбеди ефективни, едукативни програми кои се во интерес на населението. Кодексот го изработи Координациското тело за финансиска едукација и финасиска инклузија во кое членуваат претставници од петте регулаторни тела. Овој документ произлегува од Стратегијата за финансиска едукација и инклузија која беше донесена во јули.

Со оглед на растечките потреби, иницијативите за финансиска едукација, како и растот на бројот на вклучени субјекти од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, се јави потреба од јасно дефинирање на основите и начините за вклучување на овие субјекти, координацијата, како и обезбедување на ефективни едукативни програми кои се во интерес на населението.

Кодексот ги утврдува принципите што треба да се применуваат при спроведување на финансиска едукација на населението во земјава, од страна на сите субјекти од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор кои ќе бидат вклучени во овој процес. Во него се наведени целите кои се сакаат да се постигнат, принципите кои треба да се применуваат при спроведување на  активностите за финансиска едукација, опфатот на активностите, добрите практики во однос на содржините и обучувачите за финансиска едукација, како и начинот на информирање на регулаторите и оценување на активностите.

Кодексот базира на најдобрите светски искуства и препораките на ИНФЕ-ОЕЦД и има за цел да овозможи промоција и реализација на висококвалитетна и непристрасна финансиска едукација од страна на сите вклучени субјекти. Со него ќе се зајакне координираниот пристап за финансиска едукација, што ќе придонесе за подобри и побрзи резулати на национално ниво.

кодекс на добри практики за финасиска едукација – клик

Во современите услови на динамичен финансиски систем, финансиската едукација станува потребна за сите возрасти и за сите социјални слоеви од населението. Од аспект на институциите и субјектите од приватниот и граѓанскиот сектор коишто можат да придонесат во оваа област, финансиската едукација станува дел од општествената одговорност и значаен аспект на градење на нивната репутација. Оттаму, координираниот пристап на дејствување ќе придонесе за зголемена ефикасност и ефективност на дејствување.

Финансиските регулатори ги повикуваат сите субјекти од приватниот и граѓанскиот сектор коишто остварувале или се заинтересирани да реализираат активности за  финансиска едукација да се запознаат со Кодексот, достапен на следнлинк …, и да се приклучат на иницијативата за координиран пристап.