Квизови за осигурителната дејност. Тестирајте го вашето знаење!
Координациско тело на регулаторните институции за финансиска едукација и инклузија
Водичот има за цел да придонесе за подигнување на нивото на финансиската писменост на населението

Галерија

Настани, конференции, работилници, конкурси

Како функционира осигурувањето

Друштвена игра на Агенцијата за супервизија и осигурување со цел запознавање на помладата популација со основните поими од областа на осигурувањето и управувањето со ризиците.

Поимник

Листа на најпребарувани поими или зборови од областа на осигурување, супервизија, финансии, со нивно објаснување или значење
АСО - Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија
Стратегијата ги зема предвид позитивните светски практики во оваа област, како и препораките на меѓународните институции (ОЕЦД, Светската банка, институциите на ЕУ).
Стратегијата ги зема предвид позитивните светски практики во оваа област, како и препораките на меѓународните институции (ОЕЦД, Светската банка, институциите на ЕУ).
Кодекс на добри практики за финансиска едукација
Главната цел на Кодексот на добри практики за финансиска едукација е да овозможи промоција и спроведување на висококвалитетна непристрасна финансиска едукација од страна на сите вклучени субјекти.
Главната цел на Кодексот на добри практики за финансиска едукација е да овозможи промоција и спроведување на висококвалитетна непристрасна финансиска едукација од страна на сите вклучени субјекти.
Флаер за осигурување на живот
Осигурувањето на живот е финансиска одлука за сигурноста на Вашата иднина и иднината на Вашето семејство.
Осигурувањето на живот е финансиска одлука за сигурноста на Вашата иднина и иднината на Вашето семејство.
Флаер за осигурување од автомобилска одговорност
Зошто да го осигурам моето возило? Зошто плаќам премија за осигурување? Кои се моите придобивки од ова осигурување?
Зошто да го осигурам моето возило? Зошто плаќам премија за осигурување? Кои се моите придобивки од ова осигурување?

Агенција за супервизија на осигурување (АСО)

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е самостојно независно регулаторно тело со јавни овластувања. Во рамките на своите надлежности се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување, со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурителните производи и услуги. АСО го поттикнува развојот на осигурувањето и ја развива свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и улогата на супервизијата на осигурувањето.

[instagram-feed]