Прашања и одговори
Најчесто поставувани прашања и одговори од осигурителната област
Најчесто поставувани прашања и одговори од осигурителната област
Глобална недела на пари
Кампања за подигнување на свеста кај децата и младите за прашања во врска со финансии, за живот и претприемништво.
Кампања за подигнување на свеста кај децата и младите за прашања во врска со финансии, за живот и претприемништво.
Координациско тело
Координациско тело на регулаторните институции за финансиска едукација и инклузија
Координациско тело на регулаторните институции за финансиска едукација и инклузија
Водич за лични финансии
Водичот има за цел да придонесе за подигнување на нивото на финансиската писменост на населението
Водичот има за цел да придонесе за подигнување на нивото на финансиската писменост на населението

Галерија

Информации за работењето на друштвата за осигурување, другите субјекти – учесници на пазарот на осигурување и податоци за работењето и надлежностите на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Како функционира осигурувањето

Друштвена игра на Агенцијата за супервизија и осигурување со цел запознавање на помладата популација со основните поими од областа на осигурувањето и управувањето со ризиците.

Поимник

Листа на најпребарувани поими или зборови од областа на осигурување, супервизија, финансии, со нивно објаснување или значење

Агенција за супервизија на осигурување (АСО)

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е самостојно независно регулаторно тело со јавни овластувања. Во рамките на своите надлежности се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување, со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурителните производи и услуги. АСО го поттикнува развојот на осигурувањето и ја развива свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и улогата на супервизијата на осигурувањето.