Галерија

Настани, конференции, работилници, конкурси

Како функционира осигурувањето

Друштвена игра на Агенцијата за супервизија и осигурување со цел запознавање на помладата популација со основните поими од областа на осигурувањето и управувањето со ризиците.

Поимник

Листа на најпребарувани поими или зборови од областа на осигурување, супервизија, финансии, со нивно објаснување или значење

Агенција за супервизија на осигурување (АСО)

Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) е самостојно независно регулаторно тело со јавни овластувања. Во рамките на своите надлежности се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на осигурување, со цел заштита на правата на сопствениците и корисниците на осигурителните производи и услуги. АСО го поттикнува развојот на осигурувањето и ја развива свеста на јавноста за улогата на осигурувањето и улогата на супервизијата на осигурувањето.

[instagram-feed]

Facebook
LinkedIn
Instagram