Едукативни текстови

Едукативни текстови

Премијата за осигурување се состои од техничка премија и дел на премијата за вршење на дејноста на осигурувањето. Техничка премија-е дел од премијата наменет за исполнување на обврските од договорите за осигурување

Премијата за осигурување на живот се состои од:

1)            дел од премија на име математичка резерва-штеден дел,

2)            дел од премија на име ризико премија и

3)            дел од премија на име трошоци за работење на друштвото за осигурување

Основни цели- Подобра заштита на потрошувачите на финансиски производи и услуги, обнова на довербата во финансискиот систем, хармонизација на законската регулатива за надзор земајќи ги предвид различните интереси на земјите членки и различната природа на финансиските институции. Поголема хармонизација и доследна примена на правилата од страна на финансиските институции и пазарот на ЕУ.

Основни одговорности на ЕИОПА –се поддржување на стабилноста на финансискиот систем, транспарентност на пазарот и производите како и заштита на осигурениците,  членовите на пензиските фондови. ЕИОПА ги идентификува трендовите кои произлегуваат од микро-пруденцијално ниво, преку границите и низ секторите.

Основана во 1994 година, доброволна организација за членство на супервизори за осигурување и регулатори од повеќе од 200 јурисдикции, што претставуваат 97% од светските премии за осигурување. Тоа е меѓународно тело за поставување стандарди одговорно за развој и помагање при имплементација на принципи, стандарди и друг придружен материјал за супервизија на осигурителниот сектор.

Мисијата на ИАИС е да промовира ефективен и глобално конзистентен надзор врз осигурителната индустрија, со цел развој и одржување на фер, безбедни и стабилни пазари на осигурување за придобивки и заштита на осигурениците и да придонува за глобалната финансиска стабилност.

Пренесување на ризикот кој се наоѓа во нашето окружување од поединецот на осигурувачот (друштво за осигурување) со склучување договор за осигурување

Лицето што е осигурено или чиј имот е осигурен.

Претставува денот означен во полисата. На пример: почетокот на осигурувањето е на 10.3.2018 година со почеток во 24:00 часот

Претставува денот означен во полисата. На пример: осигурувањето истекува на 10.3.2019 година во 24:00 часот

Осигурување пократко од една година

Осигурување на неодреден рок на траење

Започнува односно престанува на денот и часот означени на полисата

Времетраење на важност на договорот за осигурување (почеток и истек на осигурувањето)

Со овој закон се уредуваат условите под кои може да се вршат работи на осигурување на живот, неживотно осигурување и реосигурување, работи на застапување во осигурувањето, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурувањето како и основањето и работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Oбразец во кој се внесуваат податоците за лицето што има желба да склучи осигурување и податоците за предметот на осигурувањето.

Лице што има желба да склучи договор за осигурување со осигурувачот и за таа цел поднесува своја писмена понуда.

Договарач на осигурувањето е она лице што со осигурувачот склучува договор за осигурување.

Документ со кој се регулираат односите меѓу осигуреникот и осигурувачот.

Износот што осигуреникот му го плаќа на осигурувачот за носење на соодветен ризик.

Образец што се пополнува при склучување на договорот за осигурување. Таа мора да ги содржи сите меродавни обележја врз основа на кои може да се утврдат предметот на осигурување, сумата на осигурување, премијата за осигурување, ризиците од кои се осигурува предметот, како и почетокот и престанокот на договорот за осигурување.

Лице во чија полза се склучува осигурувањето.

Осигуреникот има право да бара од осигурувачот ако се оствари некој осигурен случај.

Може да се направи, на писмено барање на договарачот, за осигурувањето што престанало да важи или, пак, е претворено во осигурување со намалена осигурена сума. Ова важи за сите осигурувања освен за осигурувањето во случај на смрт.

Се утврдува во оние случаи кога се склучува договор за осигурување, а не се познати сите податоци што се потребни за дефинитивно склучување на договорот.

Претставува износот на штета што не е покриен со осигурувањето, иако штетата како таква е осигурена. Во суштина, франшизата претставува ограничување, односно смалување на рамките на покритието на осигурувачот бидејќи еден дел од штетата ја покрива осигуреникот сам. Во осигурувањето со примена на франшиза останува дел на непокриен ризик, кој останува на товар на осигуреникот. Осигуреникот, всушност, еден мал дел од ризикот носи на сопствена сметка.

Неискористен дел од премијата од една полиса, кој се сторнира пред истекот на осигурувањето, а се признава во премијата на новото склучено осигурување.

Распоредување на ризикот во времето и во просторот.

Процентна или промилна стапка со чија премија на осигурена сума (процентна или промилна пресметка) се пресметува премијата на осигурување за одреден ризи

Класи на осигурување (видови на осигурителни производи)  –работите на осигурување може да се вршат во рамки на следните класи на осигурување:

Неживотно осигурување:

–              Осигурување од последици на несреќен слушај – незгода,

–              Здравствено осигурување,

–              Осигурување на моторни возила (каско),

–              Осигурување на шински возила (каско),

–              Осигурување на воздухоплови (каско),

–              Осигурување на пловни објекти (каско),

–              Осигурување на стока во превоз (карго),

–              Осигурување на имот од пожари и природни непогоди,

–              Други осигурувања на имот,

–              Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила,

–              Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови,

–              Осигурување од одговорност од употреба на пловн објекти,

–              Општо осигурување од одговорност,

–              Осигурување на кредити,

–              Осигурување на гаранции,

–              Осигурување од финансиски загуби,

–              Осигурување на правна заштита,

–              Осигурување на туристичка помош.

Осигурување на живот

–              Осигурување на живот,

–              Осигурување на брак или породување,

–              Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

–              Осигурување на тонтина (здружение на рентиери)

–              Осигурување на средства за исплата,

–              Осигурување на ануитети за корисници на пензии од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци и

–              Осигурување на ануитети за корисници на пензиски надоместоци од доброволно капитално финансирано  пензиско осигурување согласно Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци

Актуарите се стручни лица, едуцирани од областа на математика, статистика, веројатност и финансии. Актуарите поседуваат аналитички и деловни вештини кои ги применуваат при анализа на финансиската неизвесност и ризиците за целите на комплексните финансиски и социјални системи во целиот свет.

Актуарите преку анализа на минатите настани, и оценка на тековните ризици, креираат модели кои ги користат за проектирање на идните настани. На тој начин ги предвидуваат финансиските импликации врз работењето и обезбедуваат значајни информации за креаторите на долгорочните стратегии.

Повеќе од 100 години, актуарите во светот ја даваат својата експертиза во управувањето со ризик во осигурувањето на живот, неживотното осигурување, пензиското и здравственото осигурување, а се повеќе се ангажирани и во корпоративните финансии, инвестициите, банкарството, регулативата, образованието, итн.

Покрај математичките познавања, актуарите добро ја разбираат економијата, праксата и законите во државата во која работат, демографските и финансиските движењa, и на практичен и соодветен начин ги презентираат актуарските познавања и резултатите од анализите.

Актуарите, преку националните актуарски здруженија, придонесуваат за заштита на јавниот интерес на земјата преку примена на своите знаења за јавни добра и давање помош и совети во врска со регулативата во областа на финансиите и социјалното и здравственото осигурување.