Финансиска едукација

Финансиска едукација  е процес со кој финансиските потрошувачи, осигурениците/инвеститорите го подобруваат разбирањето за финансиските производи, концептите и ризиците преку добивање на информации, инструкции и објективни совети со цел

 • развивање на нивните вештини и доверба
 • да станат повеќе свесни за финансиките ризици и можностите
 • да донесат добра одлука
 • да превземат ефективни активности за подобрување на нивната финансиска благосостојба
 • да знаат каде да се обратат за помош

Финансиска писменост е комбинација од финансиска свесност знаење, вештини, став и однесувања неопходни за донесување корисни финансики одлуки.

Нашите активности се насочени кон различни интересни групи,  со особен акцент на младата популација и учениците:

 • ги инкорпорира младите преку посета на училишта и факултети;
 • развива и публикува друштвени игри;
 • издава едукативни брошури и памфлети;
 • организира конференции, семинари, работилници;
 • спроведува Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември;
 • спроведува Конкурс за истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија;
 • присуствуваа на трибини, форуми, радио и ТВ емисии и др.

Агенцијата стреми да го презентира практичниот аспект од финансиската едукација и да делува како надополнување на формалното образование.

Усвоен Кодекс на добри практики за финансиска едукација

Регулаторите на финансискиот пазар: Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Осигуреници од штети наплатија 31,5 милиони евра, 20 % повеќе од лани

Компаниите за неживотно осигурување во првото полугодие годинава исплатиле 5,2 милиони евра повеќе штети на осигуреници во однос на истиот период лани. Раст на исплатите има кај трите

БРОЈОТ НА ПРЕТСТАВКИ РЕШЕНИ ВО КОРИСТ НА НЕЗАДОВОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗГОЛЕМЕН ЗА 220%

Во првите шест месеци годинава врз основа на претставки примени од незадоволни осигуреници АСО на три осигурителни друштва им изрече четири мерки од кои две се парични глоби

Агенцијата за супервизија

АСО донесе Правилник за надомест на штета во функција на подобра заштита на правата на осигурениците.

АСО донесе Правилник за надомест на штета во функција на подобра заштита на правата на осигурениците.

Со овој Правилник се пропишуваат минималните барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета од страна на друштвата за осигурување  во функција на