Edukim financiar

Edukimi financiar është procesi përmes të cilit konsumatorët / investitorët financiarë përmirësojnë perceptimin e tyre për produktet financiare, konceptet dhe rreziqet duke marrë informacion, udhëzime dhe këshilla objektive me qëllim të

 • zhvillimit të aftësive dhe besimit të tyre
 • të bëhen më të vetëdijshëm për rreziqet dhe mundësitë financiare
 • të marrin një vendim të mirë
 • të ndërmarrin veprime efektive për të përmirësuar mirëqenien e tyre financiare
 •  të dinë ku të drejtohen për ndihmë

Arsimimi  financiar është kombinimi i njohurive, aftësive, qëndrimeve dhe sjelljeve të ndërgjegjësimit financiar, të nevojshme për të marrë vendime të dobishme financiare.

Aktivitetet tona janë të orientuara për grupe të ndryshme interesi, me theks të veçantë tek të rinjtë dhe nxënësit:

 • Përfshin të rinjtë duke vizituar shkolla dhe fakultete;
 • zhvillon dhe boton lojëra sociale;
 • boton broshura dhe pamflete edukative;
 • organizon konferenca, seminare, punëtori;
 • kryen Konkurs për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimeve – 31 Tetorin dhe Ditës së Sigurimeve – 1 Nëntorin;
 • kryen Konkurs për tezë investigative në fushën e Menaxhimit të Riskut dhe Sigurimeve në Republikën e Maqedonisë Veriore;
 • merr pjesë në tribuna, forume, emisione radiotelevizive etj.

Agjencia synon që të paraqesë aspektin praktik të edukimit financiar dhe të veprojë si faktor plotësues i arsimit formal.

.