Наградени учесници по конкурсот, 2022

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по
одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови.
Им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им
честитаме.

На Конкурсот за ученици од основното образование, од 1 до 5 одделение, во категорија ликовна
творба – цртеж, на тема „Осигурувањето ме заштитува од ризици”, наградени се следниве
ученици:

ЛИКОВНА ТВОРБА – ЦРТЕЖ, СЕ НАГРАДЕНИ:

• Ева Анастасовска, V одделение, ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ – Скопје,
• Михаела Смилкова, V одделение , ООУ „Даме Груев„ – Свети Николе,
• Ирис Спасовска Јакуповска, V одделение ООУ „Крсте Петков Мисирков„ – Куманово,
На Конкурсот за ученици од основното образование, од 6 до 9 одделение, во категорија
литературна творба-песна, на тема “Моја инвестиција-полисата за осигурување“,, наградени се
следниве ученици:

ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – ПЕСНА, СЕ НАГРАДЕНИ:

• Ема Цветкова, VI одделение, ООУ „Мирче Ацев„, – Скопје,
• Ања Димовска, IX одделение, ООУ „Стојан Бурчевски – Буридан„ – с.Иванковци, Велес,
• Стефани Павловска, VIII одделение, ООУ „Кирил и Методиј„ – с.Стајковци – Скопје,
На Конкурсот за ученици од средно образование,, во категорија литературна творба-расказ/есеј,
на тема “Животот е полн со изненадувања, осигурувањето е моја финансиска сигурност “,
наградени се следниве ученици:

ЛИТЕРАТУРНA ТВОРБА – РАСКАЗ/ЕСЕЈ, СЕ НАГРАДЕНИ:

• Кристина Стојанова, I година, СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин„ – Скопје,
• Тамара Бошковска IV година, СЕПУГС „Васил Антевски Дрен„ Скопје,
• Христијан Петрушевски IV година, АСУЦ „Боро Петрушевски„ – Скопје,