Pyetje më të shpeshta
Pyetje më të shpeshta dhe përgjigjet nga fusha e sigurimeve
Pyetje më të shpeshta dhe përgjigjet nga fusha e sigurimeve
Java Globale e Parave
Fushatë e ndërgjegjësimit për fëmijët dhe të rinjtë për çështje që lidhen me financat, jetën dhe sipërmarrjen.
Fushatë e ndërgjegjësimit për fëmijët dhe të rinjtë për çështje që lidhen me financat, jetën dhe sipërmarrjen.
Trupi koordinues
Organi koordinues i institucioneve rregullatore për edukimin dhe përfshirjen financiare
Organi koordinues i institucioneve rregullatore për edukimin dhe përfshirjen financiare
Udhëzues për financat personale
Udhëzuesi synon të kontribuojë ngritjen e nivelit të arsimimit financiar të popullatës
Udhëzuesi synon të kontribuojë ngritjen e nivelit të arsimimit financiar të popullatës

GALERIA

Informacione mbi veprimtarinë e kompanive të sigurimeve, subjekteve të tjera – pjesëmarrës në tregun e sigurimeve dhe të dhëna për veprimtarinë dhe kompetencat e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

LOJËRA EDUKATIVE

Lojëra sociale të Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve me qëllim të njohjes së fëmijëve me konceptet themelore në fushën e sigurimeve dhe menaxhimit me rreziqet.

TEKSTE EDUKATIVE

Lista e termave ose fjalëve më të kërkuara në fushën e sigurimit, mbikëqyrjes, financave, me shpjegimin dhe domethënien e tyre.

AGJENCIA E MBIKËQYRJES TË SIGURIMEVE (AMS)

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është autoritet i pavarur rregullator me autorizime publike. Në kuadër të kompetencave të saj, është përgjegjëse për funksionimin e ligjshëm dhe efikas të tregut të sigurimeve, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të pronarëve dhe përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit. AMS inkurajon zhvillimin e sigurimeve dhe zhvillon vetëdijen e publikut për rolin e sigurimit dhe rolin e mbikëqyrjes së sigurimeve.