Kuize për aktivitetin e sigurimeve<br /> Testoni njohuritë tuaja
Organi koordinues i institucioneve rregullatore për edukimin dhe përfshirjen financiare
Udhëzuesi synon të kontribuojë në rritjen e nivelit të edukimit financiar të popullatës

GALERIA

Informacione mbi veprimtarinë e kompanive të sigurimeve, subjekteve të tjera – pjesëmarrës në tregun e sigurimeve dhe të dhëna për veprimtarinë dhe kompetencat e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

LOJËRA EDUKATIVE

Lojëra sociale të Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve me qëllim të njohjes së fëmijëve me konceptet themelore në fushën e sigurimeve dhe menaxhimit me rreziqet.

TEKSTE EDUKATIVE

Lista e termave ose fjalëve më të kërkuara në fushën e sigurimit, mbikëqyrjes, financave, me shpjegimin dhe domethënien e tyre.
Strategjia për edukim financiar dhe inkluzion financiar
Strategjia i merr parasysh praktikat pozitive botërore në këtë sferë, si dhe rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare (OECD, Banka Botërore, institucionet e BE-së).
Strategjia i merr parasysh praktikat pozitive botërore në këtë sferë, si dhe rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare (OECD, Banka Botërore, institucionet e BE-së).
Kodi i praktikave të mira për edukim financiar
Qëllimi kryesor i Kodit të praktikave të mira për edukim financiar është promovimi dhe zbatimi i edukimit financiar të paanshëm me cilësi të lartë nga të gjitha subjektet e përfshira. Në kushte moderne të sistemit financiar dinamik, edukimi financiar bëhet i nevojshëm për të gjitha grup – moshat dhe të gjitha shtresat shoqërore të popullatës.
Qëllimi kryesor i Kodit të praktikave të mira për edukim financiar është promovimi dhe zbatimi i edukimit financiar të paanshëm me cilësi të lartë nga të gjitha subjektet e përfshira. Në kushte moderne të sistemit financiar dinamik, edukimi financiar bëhet i nevojshëm për të gjitha grup - moshat dhe të gjitha shtresat shoqërore të popullatës.
Broshura e sigurimit të jetës
Sigurimi i jetës është një vendim financiar për sigurinë e së ardhmes tuaj dhe të ardhmes së familjes tuaj.
Sigurimi i jetës është një vendim financiar për sigurinë e së ardhmes tuaj dhe të ardhmes së familjes tuaj.
Broshura e sigurimit të përgjegjësisë automobilistike
Pse duhet të siguroj automjetin tim? Pse paguaj prim sigurimi? Cilat janë përfitimet e mia nga ky sigurim?<br />
Udhëzuesi synon të kontribuojë ngritjen e nivelit të arsimimit financiar të popullatës

AGJENCIA E MBIKËQYRJES TË SIGURIMEVE (AMS)

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është autoritet i pavarur rregullator me autorizime publike. Në kuadër të kompetencave të saj, është përgjegjëse për funksionimin e ligjshëm dhe efikas të tregut të sigurimeve, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të pronarëve dhe përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit. AMS inkurajon zhvillimin e sigurimeve dhe zhvillon vetëdijen e publikut për rolin e sigurimit dhe rolin e mbikëqyrjes së sigurimeve.
Facebook
LinkedIn
Instagram