Посета на ООУ Вера Циривири -Трена, Скопје, ноември, 2022

Интерактивно на тема финансиска едукација со учениците од VII одделение