Посета на ООУ Киро Глигоров, Скопје, ноември, 2022

На тема финансиска едукација со учениците од II одделение „Учиме за значењето на осигурувањето преку примерите на Тина и Тино“