Општествена одговорност на АСО-учество во хуманитарен настан, 2022