Интервју за Економија и бизнис: Осигурувањето е дејност – бедем за благосостојбата на целото општество и нејзин основен постулат е принципот на солидарност

Крсте Шајноски | Претседател на Советот на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО)