Како функционира осигурувањето

На јасен и едноставен начин брошурата опишува како функционира осигуривањето и друштвата за осигурување