Квизови за осигурување

Квизови за осигурување

Осигурувањето е потреба, а не трошок ниту пак луксуз. Осигурувањето е услуга која е заснована на принципот на солидарност, при што се формираат фондови за надомест во случаи кога ќе настанат штети. Во својата суштина значи дека голем број луѓе се согласни да платат одредена сума пари, а друштвото за осигурување го превзема ризикот од сите нив и има обврска да исплати штета која, ако се случи, е неколку кратко поголема од парите кои секој поединечно ги вложил во осигурувањето. Тоа е солидарноста на која почива осигурувањето.

Наш приоритет на кој, со задоволство, посветуваме особено внимание е едукацијата на сите за значењето на осигурувањето. Квизовите што се пред Вас се можност да го проверите знаењето и да научите нешто ново за значењето на осигурувањето. Повелете!

  1. Квиз за осигурување
  2. Квиз за животно осигурување
  3. Квиз за автомобилска одговорност
Facebook
LinkedIn
Instagram