Квиз за осигурување

Квиз за осигурување

Добредојдовте во нашиот квиз за осигурување!

Што од наведеното претставува полиса за осигурување?

2. Која од следните институции го регулира пазарот на осигурување?

3. Што е премија?

4. Кои институции се дел од пазарот на осигурување?

5. Кој вид на осигурување е задолжително?

6. Што претставува осигурувањето?

7. Што е актуар?

8. Што е франшиза?

9. Осигурувањето на сопственици и корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица (осигурување од автомобилска одговорност):

10. Сопственикот на моторно возило кој ги заборавил клучевите на вратата од возилото:

11. Кога сте склучиле осигурување од ризик од пожар, доколку се случи пожар тоа треба да го пријавите во друштвото за осигурување и во :

Facebook
LinkedIn
Instagram