Доделени пофалници на ученици од финансиката секција при СЕПУГС Васил Антевски Дрен