Продолжува Проектот за финансиска писменост со ИНФЕ-ОЕЦД, Министерство за финансии на Холандија и Money Wise

Продолжува јакнењето на капацитетите на регулаторите на финансискиот пазар
(Народната Банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за
супервизија на осигурување и Агенцијата за супервизија на капиталното

Четврта работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

На 31 мај беше одржана четвртата работна средба на Работната група за следење
на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска
инклузија, чија активност ја координира Народната банка, а

Извештај за финансиска писменост и дигитализацијата на малите и средни претпријатија во Југоисточна Европа (ЈИЕ)

Извештај за финансиска писменост и дигитализацијата на малите и средни претпријатија во Југоисточна Европа (ЈИЕ)

Стари примероци на договори за осигурување, што биле издавани на територија на Македонија

  • Полиса за животно осигурување, Битола, 1909
  • Полиса за осигурување од пожар, Битола, 1910
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1928
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1935
  • Полиса

АСО едукативна игра-„Помалку ризик, повеќе забава”

Финансиската едукација е процес со кој осигурениците го подобруваат разбирањето за осигурителните производи и поими со цел да бидат свесни за осигурителните ризици и можности а преку добивање на

По повод Глобалната недела на пари а за зголемена финансиска едукација и поголема информираност при донесување на финансиските одлуки, АСО подготви брошура: Јунит Линкд осигурување на живот

По повод Глобалната недела на пари а за зголемена финансиска едукација и поголема информираност при донесување на финансиските одлуки, АСО подготви брошура: Јунит Линкд осигурување на живот

Е- БРОШУРАТА:„ЈУНИТ ЛИНКД“ осигурување

Започнува Глобалната недела на парите 2023: „Планирај ги своите пари, гради ја својата иднина!“

Финансиските регулатори во соработка со асоцијациите и институциите од приватниот и граѓанскиот сектор коишто се активни во доменот на финансиската едукација, единаесетта година по ред ја одбележуваат Глобалната недела на

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување

Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на
управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на
млади и

123... 6
Facebook
LinkedIn
Instagram