Календар на Национален Ден на осигурувањето – 1 ноември

https://edukacija.aso.mk/wp-content/uploads/2022/10/aso.mp4