Стари примероци на договори за осигурување, што биле издавани на територија на Македонија

  • Полиса за животно осигурување, Битола, 1909
  • Полиса за осигурување од пожар, Битола, 1910
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1928
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1935
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1937
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1939