АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.
За да ја зајакнеме, прошириме и продлабочиме соработката со институцијата која продуцира идни актуари склучивме Меморандум за соработка со Природно математичкиот факултет при УКИМ.
Одличен вовед за понатамошна плодна соработка е тоа што врз основа на овој меморандум 14 студенти со висок просек на насоките за актуарство, финансиска, применета и наставна математика ќе добијат стипендии од осигурителни компании. Воедно стипендистите добија можност за едномесечна пракса во овие компании.
Меморандумот за соработка што го потпишаа Крсте Шајноски, претседател на Совет на ексерти на АСО и Даворин Трпевски, деканот на ПМФ ќе ја продлабочи соработката меѓу двете установи на повеќе основи меѓу кои се едукацијата, обуките, експертска помош и придонес при објава на стручни и научни трудови.
————————————————————————–
AМS-ја në vazhdimësi, në kuadër të vizionit dhe misionit të saj, vendos bashkëpunim me institucionet e arsimit të lartë dhe ato shkencore. Me qëllim të forcimit, zgjerimit dhe thellimit të bashkëpunimit me institucionin që prodhon aktuarët e ardhshëm, lidhëm Memorandum Bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave Natyrore të Matematikës në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij”.
Një parathënie e shkëlqyer në bashkëpunimin e mëtejshëm të frytshëm është se, në bazë të këtij memorandumi, 14 studentë me një mesatare të lartë në degët e matematikës aktuariale, financiare, matematikës së aplikuar dhe matematikës për arsimtarë do të përfitojnë bursa nga kompanitë e sigurimit. Njëkohësisht, bursistëve iu dha mundësia për një praktikë njëmujore në këto kompani.
Memorandumi i bashkëpunimit i nënshkruar nga Kërste Shajnoski, kryetar i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së dhe Davorin Tërpevski, dekan i FSHNM-së, do të thellojë bashkëpunimin mes dy institucioneve në disa baza, duke përfshirë arsimin, trajnimin, ndihmën e ekspertëve dhe kontributin në publikim të punimeve profesionale dhe shkencore.