Доделување стипендии на студенти од ПМФ

Денот на осигурувањето и годинава, покрај другите активности, го одбележивме со поддршка на младите во процесот на образование, која е посилна и подобро организирана од минатата година. Четиринаесетмина математичари – студенти со висок просек на ПМФ добија можност преку едномесечна пракса да се запознаат со работата во осигурителните компании, а за тоа добија и материјална поддршка во форма на стипендија од 1.000 евра во денарска противредност.
По тој повод заблагодарувајќи се на осигурителните друштва за поддршката на иницијативата на АСО за стипендирање, Крсте Шајноски, претседател на Совет на експерти на АСО истакна:
-За сите нас заедно е важно тоа што ова е убава приказна со изразите филантропска компонента. Придонесуваме за заедницата, се грижиме едни за други, покажуваме емпатија. Придонесуваме младите, перспективни и квалитетни кадри, да одлучат да останат во земјава, тука да се реализираат професионално, да основаат семејства и да придонесуваат во развојот на нашето општество. Веруваме, а посветено работиме заедно со членовите на Советот на експерти на АСО и со сите вас од индустријата, на тоа да создаваме општествено корисни практики. Тие се алатки со кои во перцепцијата на домашната јавност осигурувањето ќе се позиционира како општествено одговорна дејност. И тоа, сериозно, значајно придонесува за градењето на довербата и тоа како е потребна за квалитетен раст на овој бизнис.
АСО ќе продолжи да работи на тоа поддршката на младите во образовниот процес да стане препознатлива активност на осигурителната индустрија.
Одржавме и панел дискусија на актуелни теми од областа на осигурувањето, а традиционално доделивме награда за најдобар труд на млад истражувач.
Повеќе информации на https://aso.mk/na-denot-na-osiguruvanjeto-14-studenti…/
————————————————————————–
Ditën e Sigurimeve, këtë vit, përveç aktiviteteve të tjera, e shënuam duke i mbështetur të rinjtë në procesin arsimor, mbështetje kjo më e fortë dhe më e organizuar se vitin e kaluar. Katërmbëdhjetë matematikanë – studentë me mesatare të lartë në Fakultetin Natyror të Matematikës, iu është dhënë mundësia përmes praktikës njëmujore të njihen me punën në kompanitë e sigurimeve dhe për këtë kanë marrë edhe mbështetje materiale në formë të bursës prej 1000 eurosh, në kundërvlerë të denarit.
Me këtë rast, duke falënderuar kompanitë e sigurimeve për mbështetjen e iniciativës për bursa të AMS-së, Kërste Shajnoski, Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së theksoi:
“Për të gjithë ne së bashku, është e rëndësishme që kjo të jetë një histori e bukur me një komponent të veçantë filantropik. Ne kontribuojmë për komunitetin, kujdesemi për njëri-tjetrin, tregojmë ndjeshmëri. Ne kontribuojmë që të rinjtë, kuadro premtues dhe cilësore, të vendosin të qëndrojnë në vend, të realizohen profesionalisht, të krijojnë familje dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë sonë. Ne besojmë dhe jemi të përkushtuar të punojmë së bashku me anëtarët e Këshillit të Ekspertëve të AMS-së dhe të gjithë ju nga industria, për të krijuar praktika të dobishme shoqërore. Këto janë mjete me të cilat, në perceptimin e opinionit vendas, sigurimet do të pozicionohen si një aktivitet i përgjegjshëm shoqëror. Dhe kjo, seriozisht, kontribuon ndjeshëm në ndërtimin e besimit, që është shumë i rëndësishëm për rritjen cilësore të këtij biznesi.
AMS-ja do të vazhdojë të punojë për ta bërë mbështetjen e të rinjve në procesin arsimor një aktivitet të dallueshëm të industrisë së sigurimeve. Më shumë informacion në https://aso.mk/…/ne-diten-e-sigurimeve-14-studente…/