Од мали нозе се учат големите и важни работи!

Од мали нозе се учат големите и важни работи!
А овие дечиња се само дел од речиси 200 ученици кои преку цртежи, есеи и песнички покажаа дека научиле и знаат што е осигурување и зошто тоа е важно за да живееме подобро и посигурно.
Денеска беше особено задоволство за вработените во АСО да ги угостат учениците чии трудови на теми од осигурувањето беа оценети како најкреативни и добија награди и пофалници.
Наградите и пофалниците на основците и средношколците им ги додели Крсте Шајноски, претседателот на Советот на експерти на АСО потенцирајќе дека сите ученици кои творат на темата осигурување се наши партнери во зголемувањето на финансиската писменост.
На настанот Шајноски додели благодарници на наставниците – ментори кои за АСО се амбасадори за афирмација на општественото значење на осигурувањето низ училиштата во кои работат ширум Македонија.
Конкурсот за наградување цртежи, есеи и песни на тема осигурување АСО го доделува 11 години по ред, а веќе седма година е дел од седмицата „Денови на финансиска писменост“ на која активно учество земаат сите регулаторни тела од областа на финансискиот систем.
————————————————————————–
Gjërat e mëdha dhe të rëndësishme mësohen që në fëmijëri!
Këta fëmijë janë vetëm një pjesë e gati 200 nxënësve që përmes vizatimeve, vjershave dhe tregimeve mësuan dhe dinë se çfarë është sigurimi dhe pse është e rëndësishme të jetosh më mirë dhe më i sigurt.
Sot ishte një kënaqësi e veçantë për punonjësit e AMS-së të presin nxënësit, krijimet e të cilëve, në temat e sigurimeve, u vlerësuan si më kreativet dhe morën diploma dhe fletëlavdërime.
Kërste Shajnoski, kryetar i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së, nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme i ndau diploma dhe fletëlavdërime, duke theksuar se të gjithë nxënësit që kanë krijuar në temën e sigurimeve janë partnerë tanë në rritjen e edukimit financiar.
Në këtë manifestim, Shajnoski i ndau mirënjohje edhe mësimdhënësve – mentorëve të cilët për AMS-në janë ambasadorë për afirmimin e rëndësisë sociale të sigurimeve nëpër shkollat ku punojnë në mbarë Maqedoninë.
Konkursin për vlerësimin e vizatimeve, poezive dhe tregimeve me temën e sigurimeve, AMS-ja e organizon për 11 vite radhazi dhe për të shtatën vit është pjesë e javës “Ditët e Edukimit Financiar”, në të cilën marrin pjesë aktive të gjitha organet rregullatore nga fusha e sistemit financiar.