Kontakti

Informacione për kontakt:

Lokacioni

rruga “Maqedonia” nr.25, Pallati “Lazar Pop Trajkov” kati 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

E – posta

  • contact@aso.mk
  • pretstavski@aso.mk
  • ukazuvaci@aso.mk

Telefon

02 3254 050

Orari i punës

nga 08:30 deri në 16:30

Arkivi për pritjen e palëve/dokumentave

nga ora 09:00 deri në orën 16:30

LLOGARIA E AGJENCISË NË TË CILËN MUND TË BËHET ARKËTIMI I KOMPENSIMEVE

Llogaria me numër  210065288480132, deponent NLB Banka SHA Shkup

Llogaria me numër 200002007041251, deponent Stopanska Banka  SHA Shkup

Person për komunikim me qytetarët, të cilët kanë hasur ndonjë problem apo pengesë:

telefon për kontakt: (02) 3 254 056

Person për marrëdhënie me opinionin:

Nikolla Stojanov  075 340 030 ; +389 (0) 2 3 254 056  nikola.stojanov@aso.mk

Person për komunikmim me të rinjtë:

Ratka Cellakovski 072263624;+389 (0)2 3 254 060; ratka.celakovski@aso.mk

Facebook
LinkedIn
Instagram