Mbrojtja e të siguruarve

Mbrojtja e të siguruarve

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve është e përkushtuar për të përmirësuar pozicionin e të siguruarve  dhe dhe të përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimeve dhe të rritë ndërgjegjësimin për të drejtat dhe detyrimet e tyre; të vendosë praktika të mira për mbrojtjen dhe të inkurajojë subjektet që të punojnë në mënyrë transparente. Me qasjen tonë proaktive, ne inkurajojmë zhvillimin e tregut të sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe zhvillojmë vetëdijen e opinionit për rolin e sigurimeve dhe rolin e mbikëqyrjes së sigurimeve.

Të udhëhequr nga standardet dhe parimet profesionale, përfshirë këtu mbrojtjen dhe raportimin e të siguruarve për aktivitetet në kuadër të punës, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve ndërmerr një sërë aktivitetesh për përdoruesit e produkteve dhe shërbimeve të sigurimit, në mënyrë që të mundësojë marrjen në kohë të informacionit të duhur. Objektivat kryesore të MSA-së, që kanë të bëjnë me stabilitetin dhe zhvillimin e tregut të sigurimeve dhe monitorimin e ligjshmërisë së operacioneve të subjekteve që i nënshtrohen mbikëqyrjes, lidhen drejtpërdrejt me mbrojtjen e konsumatorëve, pra siguruesve dhe përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit.

Në këtë drejtim, AMS i përqendron aktivitetet e saj në:

Veprimtari parandaluese e cila manifestohet përmes mbikëqyrjes direkte dhe indirekte të subjekteve nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) në mënyrë që të sigurohet që ato të respektojnë ligjet përkatëse dhe se ato veprojnë në përputhje me kompetencat e dhëna. Regjistrat e personave të autorizuar juridikë dhe fizikë janë në dispozicion në uebfaqen e AMS-së, www.aso.mk

 

Zhvillimi i vetëdijes për rreziqet që lidhen me investimin në sigurime, si dhe të drejtat dhe detyrimet e kompanive të sigurimeve dhe përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit

Edukimi i vazhdueshëm i përdoruesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit duke siguruar informacione përkatëse përmes faqes së saj të internetit, botimit të rregullativës ligjore, teksteve edukative, broshurave, publikimeve, manualeve dhe udhëzuesve, raporteve dhe të dhënave për operimet e kompanive të sigurimeve dhe subjekteve të tjera të licencuara në tregun e sigurimeve, si dhe trajtimin e ankimimeve dhe ankesave të marra nga siguruesit dhe përdoruesit e produkteve dhe shërbimeve të sigurimeve.

   Ankimime

   Edukim financiar

Facebook
LinkedIn
Instagram