Mirënjohje për nxënësit e seksionit financiar të shkollës “Vasil Antevski –Dren”

Një cikël tjetër arsimor i përfunduar me sukses për edukimin financiar që Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, tradicionalisht e organizon për nxënësit e shkollës së mesme të Shkollës së Mesme Ekonomike dhe Juridike të Qytetit të Shkupit “Vasil Antevski – Dren”.

Mirënjohje për nxënësit – anëtarë të Seksionit Financiar për proaktivitetin e tyre dhe pjesëmarrjen e rregullt në procesin e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare.

Gjithashtu, mirënjohje publike për  MA  Tanja Jovanovska, drejtoreshë dhe Biljana Ninovska – profesoreshë  dhe drejtuese e seksionit për përkushtimin e saj dhe angazhimin profesional në këtë proces të cilin ne e kemi realizuar me sukses për më shumë se pesë vjet për të arritur qëllimet e përbashkëta: edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës së re.